Tekutá múza. Alkohol a vizuálna kultúra - výstava
6. 3. - 31. 5. 2015 SNG
 
Kabinet Jana Švankmajera. Zbierka Ivana Melicherčíka
29. 3. 2015 – 28. 6. 2015 Danubiana Meulensteen Art Museum
 
Sladký domov, György Spiró
Nová premiéra v MDPOH!
 
Festival Nová dráma/New Drama
10. – 15. máj 2015
 
Noc literatúry 2015
13. mája od 18.00 do 22.00 h
 
Veselá vdova/Metropolitný orchester Bratislava
17. mája o 17.00 h Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava
 
Slovenka roka 2015
Slovenské narodné divadlo
 
Privítajme leto/Metropolitný orchester Bratislava
21. mája o 17.00 h Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava
X Zrušiť odoberanie Newslettera


X
____________________________________________________
 
Súhlas dotknutej osoby k použitiu osobných údajov
 
v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)
 
 
Prevádzkovateľ:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, SR
IČO: 30794544
 
Týmto udeľujem prevádzkovateľovi dobrovoľne súhlas so spracovaním svojich osobných údajov: e-mailová adresa;
za účelom zasielania informácií o činnosti a aktivitách prevádzkovateľa, najmä o kultúrnych podujatiach a o divadelných predstaveniach v MDPOH.
Tento súhlas udeľujem prevádzkovateľovi na obdobie 5rokov.
 
Týmto sa ďalej zaväzujem, že som bol (a) v zmysle Zákona poučený (á) o právach dotknutej osoby v zmysle § 11 Zákona a udeľujem dobrovoľne svoj výslovný súhlas na spracovanie osobných údajov na vymedzený účel.
 
Dotknutej osobe sú priznané práva v zmysle § 28 Zákona, a to najmä právo kedykoľvek žiadať o opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov.